09-02-2021: Aπεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης των σχολικών μονάδων – Εξώδικο που κατατέθηκε για την απεργία-αποχή

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απεργία-αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης των
σχολικών μονάδων

 

 

Εν μέσω πανδημίας, με άλλα σχολεία κλειστά και
άλλα ανοιχτά και την εξ αποστάσεως διδασκαλία, παρά τις τεράστιες προσπάθειες
των εκπαιδευτικών, να έχει αποτύχει, (οι έρευνες απέδειξαν τον αποκλεισμό
χιλιάδων μαθητών/τριων από τη διαδικασία, 
το άγχος και την ψυχική εξάντληση που προκλήθηκαν στους/στις μαθητές/τριες
καθώς και τη δυσκολία/αδυναμία εμπέδωσης της ύλης που διδάχθηκε εξ αποστάσεως) το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση
Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) με ΦΕΚ 140/20-1-2021 και
τίτλο: «Συλλογικός προγραμματισμός,
εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό
τους έργο».
Το ΥΠΑΙΘ αποδεικνύει άλλη μία φορά πως βρίσκεται εκτός εκπαιδευτικής
πραγματικότητας, καθώς φαίνεται να αγνοεί τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η
πανδημία στην εκπαίδευση, προβλήματα που λειτουργούν σωρευτικά στα ήδη
υφιστάμενα.

Κανένα μέτρο δεν
έλαβε για την υγειονομική προστασία των σχολείων, καμία στήριξη των
εκπαιδευτικών και των μαθητών στην ΕξΑΕ, καμία διάθεση να υλοποιήσει πολιτικές
για να αντιμετωπιστούν τα πάγια προβλήματα των δημόσιων σχολείων (υποστελέχωση,
υποχρηματοδότηση, έλλειψη υποδομών κλπ). Το ξαφνικό
ενδιαφέρον για την «βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου» μέσω αξιολόγησης και
μάλιστα στο μέσο του σχολικού έτους από ένα υπουργείο που κανένα από τα μείζονα
προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης δεν προσπάθησε να επιλύσει είναι
τουλάχιστον υποκριτικό.

Η προσπάθεια εφαρμογής της συγκεκριμένης Υ.Α. αποσκοπεί
στη μεταβίβαση της ευθύνης για όλα τα προβλήματα στους ίδιους τους γονείς, τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και στην κατηγοριοποίηση και τον ταξικό
διαχωρισμό της εκπαίδευσης, επιλογή η οποία θα οδηγήσει στην περαιτέρω  υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου.
Η διεθνής
εμπειρία αποδεικνύει ότι στα «αξιολογημένα» σχολεία των χωρών, όπου εφαρμόστηκε
η αξιολόγηση, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, η σχολική διαρροή, οι ταξικοί
φραγμοί και η πολυκατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων αυξήθηκαν δραματικά.

Είναι σαφές ότι η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην
διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού τοπίου με
κυρίαρχο χαρακτηριστικό τον αποχαρακτηρισμό της παιδείας από δημόσιο αγαθό.

Δηλώνουμε την
αντίθεσή μας στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για αξιολόγηση της σχολικής
μονάδας και για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που θα ακολουθήσει το
Σεπτέμβρη, αφού το Υπουργείο Παιδείας έχει δημόσια δηλώσει ότι, το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα θα φέρει στη Βουλή σχετικό νόμο.

Στο θεσμικό
πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται από το ν.4692/20 και την Υ.Α. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ
140/τ.Β΄/20-1-2021) προβλέπονται τα εξής:

·        
Εσωτερική
αξιολόγηση που πραγματοποιείται από ειδικές συνεδριάσεις του συλλόγου, αποτιμάται
«τεκμηριωμένα» με τετράβαθμη κλίμακα (1-4), συμπληρώνεται/καταχωρίζεται σε
ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου
.

·        
Εξωτερική
αξιολόγηση

από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την
κάθε σχολική μονάδα που καταχωρίζεται
επίσης στην ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ με «τεκμηριωμένη» αποτίμηση
της
σχολικής μονάδας στους επιμέρους άξονες σε δεκάβαθμη κλίμακα.

·        
Οι
εκθέσεις αξιολόγησης περιλαμβάνουν και την αντίστοιχη τεκμηρίωση που πρέπει να
δικαιολογεί τον κάθε δείκτη, ανοίγοντας το δρόμο για την «ενοχοποίηση» των σχολείων με βάση ακόμα και τις βαθμολογικές επιδόσεις
των μαθητών,
παραβλέποντας κάθε κοινωνικοοικονομικό παράγοντα που επηρεάζει
τις μαθητικές επιδόσεις.

·        
Εξωτερική
αξιολόγηση από τα ΠΕΚΕΣ σε περιφερειακό και από την ΑΔΙΠΠΔΕ, που επανέρχεται ως
αξιολογητής, σε εθνικό επίπεδο και καταχώρισή τους στις πλατφόρμες του ΙΕΠ

·        
Οι
άξονες επί των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση εκτός από τα ωραιοποιημένα λόγια
περί βελτίωσης διάφορων πτυχών της παιδαγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των
σχολείων δεν περιλαμβάνει κανέναν δείκτη
που να αποτιμά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν με αποκλειστική
ευθύνη του ΥΠΑΙΘ:
καθυστέρηση κάλυψης κενών εκπαιδευτικών, υποστελέχωση, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής,
μειωμένη χρηματοδότηση, αναχρονιστικά εγχειρίδια, προβλήματα στα αναλυτικά
προγράμματα κλπ.

·        
Αξιολόγηση
και για την ανάληψη «επιμορφωτικών πρωτοβουλιών του σχολείου» εναποθέτοντας την
ευθύνη της επιμόρφωσης στην ίδια τη σχολική μονάδα και τον εκπαιδευτικό, και
απαλλάσσοντας από αυτήν το ΥΠΑΙΘ και εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των
σχολικών μονάδων αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών μεταξύ τους.

·        
Οι
εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ
και κανένας άξονας δεν θεωρείται
προαιρετικός.

·        
Τακτικές
συνεδριάσεις των συλλόγων για την υλοποίηση του προγραμματισμού «με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο»,
γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για παραβίαση του ωραρίου με ενδεχόμενες
συνεδριάσεις εκτός ωραρίου.

Οι ποσοτικές
κλίμακες μέτρησης αλλά και η δημοσιοποίηση των εκθέσεων σε ιστοσελίδες και
πλατφόρμες αποσκοπούν στη δημόσια σύγκριση των σχολικών μονάδων και στην
κατηγοριοποίηση τους. Οι συνέπειες της κατηγοριοποίησης των σχολείων είναι
γνωστές με βάση και τη διεθνή εμπειρία: συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών
μονάδων, περαιτέρω υποχρηματοδότηση ανάλογη με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,
γονεϊκή επιλογή κλπ.

Οι δε δείκτες της
λεγόμενης εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης (48 τον αριθμό!) είναι
αποκαλυπτικοί:

 • Σε ένα
  δημόσιο σχολείο υποστελεχωμένο, με τη λειτουργία του να βασίζεται σε
  50.000 συμβασιούχους, θα αξιολογείται η «αποτελεσματική αξιοποίηση του
  προσωπικού».
  Δηλαδή το πως θα καλύπτονται τα κενά εκ των ενόντων, το
  πως θα κυριαρχούν όροι απόλυτα ελαστικών μορφών εργασίας με αποτέλεσμα την
  σύνθλιψη των εργασιακών δικαιωμάτων, τον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών
  σε ένα «πολυεξάρτημα» για κάθε εκπαιδευτική χρήση καθώς θα καταλήγουν να
  διδάσκουν άσχετα με την ειδικότητά τους μαθήματα.
 • Σε ένα
  δημόσιο σχολείο υποχρηματοδούμενο θα αξιολογείται η «ικανότητα
  διαχείρισης των οικονομικών πόρων».
  Δηλαδή πώς θα γίνεται περιορισμός
  δαπανών, πώς θα βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη οι γονείς, πώς θα
  αναζητούνται χορηγοί.
 • Σε ένα
  δημόσιο σχολείο με ακατάλληλες υποδομές, με αίθουσες κλουβιά και χιλιάδες
  μαθητές σε κοντέινερς, θα αξιολογείται «η αξιοποίηση των σχολικών υποδομών», αλλά και ο εμπλουτισμός
  και εκσυγχρονισμός τους, μετατοπίζοντας την ευθύνη των υποδομών στους  Συλλόγους Διδασκόντων.
 • Το ΥΠΑΙΘ που άφησε
  τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να τα βγάλουν πέρα
  εντελώς μόνοι με τα προβλήματα της πανδημίας και της τηλεκπαίδευσης
  (προβληματικό δίκτυο, απουσία επιμόρφωσης, απουσία υγειονομικών μέτρων, μη
  παροχή εξοπλισμού κλπ.), καλεί τώρα τις σχολικές μονάδες να αξιολογήσουν
  το έργο τους.
 • Το ΥΠΑΙΘ που
  εγκατέλειψε τα παιδιά πρόσφυγες στη μοίρα τους ζητά τώρα να αξιολογηθούν
  τα σχολεία για την υποστήριξή τους.
 • Το ΥΠΑΙΘ που
  πίεσε με αυταρχισμό και απειλές τους εκπαιδευτικούς να βαθμολογήσουν
  κανονικά τους μαθητές εν μέσω πανδημίας 
  τώρα θέλει να τους αξιολογήσει για το αν εφάρμοσαν εναλλακτικές
  μορφές αξιολόγησης.
 • Το ΥΠΑΙΘ που
  θέλησε να μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε καταδότες των μαθητών που
  συμμετείχαν στις καταλήψεις, τώρα θέλει να τους αξιολογήσει για το αν
  προάγουν το παιδαγωγικό και συνεργατικό κλίμα.
 • Το ΥΠΑΙΘ που
  κατήργησε μαθήματα κοινωνικών επιστημών, καλλιτεχνικής παιδείας και άλλα,
  σε μια εποχή που η ανάγκη για στέρεη γνώση και ολόπλευρη μόρφωση είναι
  αδήριτη, απαιτεί να αξιολογείται η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ήπιων
  δεξιοτήτων στους μαθητές

Καθοδηγητικό νήμα
των κυβερνητικών σχεδιασμών αποτελούν οι εκθέσεις της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ αλλά
και οι διαπιστώσεις της έκθεσης Πισσαρίδη για την εκπαίδευση, που επισημαίνουν
ως κομβικό πρόβλημα την «Έλλειψη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δομών και του
εκπαιδευτικού προσωπικού».
Η έκθεση Πισσαρίδη προτείνει συγκεκριμένα για
την αντιμετώπιση της παραπάνω «αγκύλωσης» τα εξής:
«Συνεχής αξιολόγηση
με βάση κριτήρια όπως οι επιδόσεις των μαθητών, το ποσοστό εισαγωγής των
μαθητών στα Πανεπιστήμια, οι ειδικές προκλήσεις κάθε σχολείου. Σύνδεση της
χρηματοδότησης των σχολείων με την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. Δημοσιοποίηση
των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων και σύγκριση μεταξύ των σχολείων με
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών «διαχείρισης μεγάλων δεδομένων» (big data)».

Το περιεχόμενο και οι στοχεύσεις της «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης»
του ν.4692/20 κινούνται στο πλαίσιο των παραπάνω κατευθύνσεων και προσπαθούν να
επιβάλουν την «κουλτούρα» της αξιολόγησης.

Η κυβερνητική
επιχειρηματολογία ότι: «η αξιολόγηση έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου και την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης» είναι
παραπλανητική και υποκριτική!
Γνωρίζουμε άλλωστε από «πρώτο χέρι»,
γονείς και εκπαιδευτικοί, τα «έργα και τις ημέρες» της κυβέρνησης. Αν η κυβέρνηση
και το Υπουργείο Παιδείας είχαν πρόθεση
να στηρίξουν τη λειτουργία των
σχολείων και να βοηθήσουν στην «αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου» θα είχαν
ικανοποιήσει τις δίκαιες διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών σωματείων
, των
γονιών και των μαθητών και θα είχαν πάρει μέτρα για τη λειτουργία των σχολείων
με ασφάλεια και υγιεινή.

Οι χιλιάδες
εκπαιδευτικοί που ζούμε και αναπνέουμε καθημερινά μέσα στα σχολεία, που
βιώνουμε και οι ίδιοι μαζί με τους μαθητές μας τα άγχη και τις αγωνίες των
γονιών για το μέλλον και την πρόοδο των παιδιών τους είμαστε οι πρώτοι που
παλεύουμε για ένα «ποιοτικό και αναβαθμισμένο σχολείο» για όλα τα παιδιά.

Οι εκπαιδευτικοί
καθημερινά εξετάζουμε κριτικά και αυτοκριτικά τη δουλειά μας, τον τρόπο που
κάνουμε το μάθημα και προσπαθούμε με πενιχρά μέσα και χωρίς καμία στήριξη να
δώσουμε ό,τι καλύτερο στους μαθητές μας. Στα σχολεία μας οι Σύλλογοι
Διδασκόντων και οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουμε, κρίνουμε, αναπροσαρμόζουμε τον
τρόπο που κάνουμε το μάθημα.

Τους μήνες της
υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων χωρίς καμία στήριξη, χωρίς
τεχνολογικά μέσα και επιστημονική καθοδήγηση κρατήσαμε ανοιχτή την εκπαιδευτική
διαδικασία, παρότι σε καμία περίπτωση η εξ αποστάσεως διδασκαλία δε μπορεί να
συγκριθεί, όπως αποδείχτηκε, με τη δια ζώσης διδασκαλία.

Τι κάνει η
κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας για να στηρίξει στην πράξη τη δουλειά του
εκπαιδευτικού; Κυριολεκτικά τίποτα! Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας 10
μήνες τώρα αξιοποιούν την πανδημία και ψηφίζουν το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο
.
Τσακίζουν όλο και πιο πολύ τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, κάνουν λάστιχο
τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.   

Ο κλάδος έχει
πλούσια πείρα!

Ο αγώνας για την αποτροπή του Π.Δ. 152 (αξιολόγηση εκπαιδευτικών), του ν.
4024/2011 (αξιολόγηση, προαγωγή, βαθμολογική εξέλιξη), το μπλοκάρισμα της
«αξιολόγησης» στο Δημόσιο, με καθολική αποχή των εργαζομένων, αποτελούν
σημαντικές παρακαταθήκες, που
δείχνουν το δρόμο
για την αντιμετώπιση της νέας προσπάθειας από την κυβέρνηση της ΝΔ να εφαρμόσει
μία αξιολόγηση, που μόνο στόχο έχει την ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών και των
σχολείων για όλα τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης
. Όπως ακυρώσαμε στην πράξη τις ρυθμίσεις για τις κάμερες στην τάξη,
αποδομώντας τις παιδαγωγικά και σε επίπεδο κοινωνίας, όπως απονομιμοποιήσαμε
τις πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης με τις εκλογές – παρωδία για τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια, με αποχή της τάξης του  93%, έτσι και τώρα μπορούμε να ορθώσουμε
φραγμούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, υλοποιώντας την απόφαση της
Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ, ανέθεσε σε νομικό την σύνταξη και κατάθεση του
απαιτούμενου εξωδίκου προς το ΥΠΑΙΘ, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής ΥΑ,
όπως ακριβώς όριζε η απόφαση της ΓΣ. 
Στις 8.02.21 η νομικός της Ομοσπονδίας κατέθεσε επισήμως το εξώδικο, με
το οποίο η ΟΛΜΕ προκηρύσσει απεργία αποχή
από τις διαδικασίες αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης σχολικών
μονάδων που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) και
συγκεκριμένα τα άρθρα 33, 34, 35, 36 καθώς και την Υ.Α. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ 140
20/01/2021).
 Υπενθυμίζουμε ότι η απεργία αποχή θα είναι σε
ισχύ μετά την παρέλευση 4 πλήρων ημερών από την κατάθεση του εξωδίκου.

Συμμετέχουμε μαζικά στην
απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να
ενημερώσουν τους Συλλόγους Διδασκόντων και να οργανώσουν με όλα τα μέσα την
υλοποίηση της απόφασης για την απεργία – αποχή.

Καλούμε τους συναδέλφους να
συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ, απέχοντας από κάθε
διαδικασία που προβλέπεται στην σχετική Υ.Α.

Καλούμε τα στελέχη
εκπαίδευσης (Διευθυντές/τριες σχολείων, Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου
κ.τ.λ.) να συνταχθούν με την απόφαση της ΟΛΜΕ και να συμμετάσχουν στην απεργία
– αποχή.

Καλούμε τον κλάδο να
απορρίψει τους σχεδιασμούς της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να αντιτάξει
παιδαγωγικά, κοινωνικά και ιδεολογικά επιχειρήματα και να αναπτύξει
πρωτοβουλίες σε επίπεδο συλλογικών δράσεων που θα απονομιμοποίησουν στη
συνείδηση της κοινωνίας και του κόσμου της εκπαίδευσης την επιχειρούμενη
προσπάθεια χειραγώγησης.

 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ
– ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.
ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ.

 

Σημειώνουμε τέλος, ότι η ως αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα
καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν
ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και
συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή
απεργίας.

Η απεργία – αποχή χρησιμοποιήθηκε από
την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή των
εργαζομένων
.

                        

10-02-2021: Ενέργειες – βήματα για την υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για κήρυξη απεργίας αποχής

   Ο.Λ.Μ.Ε.                                        

Ερμού &
Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073

www.olme.gr

email:olme@otenet.gr                                                                                   Αθήνα,
10/02/2021

 

Ενέργειες – βήματα για την υλοποίηση
της απόφασης του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για κήρυξη απεργίας αποχής από τις διαδικασίες
που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 καθώς και από την Υπουργική Απόφαση
Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική
αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»

Το
Δ.Σ της ΟΛΜΕ σε συνέχεια και υλοποίηση της απόφασής της Γενικής Συνέλευσης των
Προέδρων (5 Σεπτεμβρίου 2020) για κήρυξη απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες
που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) καθώς και από την
Υπουργική Απόφαση «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική
αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», αποφάσισε
τα παρακάτω βήματα:

Να
επιδοθεί, (ήδη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021), στο Υπουργείο
Παιδείας και στο Ελληνικό Δημόσιο εξώδικη γνωστοποίηση της απεργίας-αποχής,
δηλώνοντας, έτσι, επίσημα την κήρυξή της.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους
συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ αποτρέποντας
την υλοποίηση της αντιδραστικής αξιολόγησης και συγκεκριμένα:

·        
Τους συναδέλφους διευθυντές, τις
διευθύντριες
,
πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την
αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην
απεργία-αποχή και ότι δεν συμμετέχουν σε καμία αξιολογική διαδικασία.

·        
Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς – μέλη
των Συλλόγων Διδασκόντων

να δηλώσουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης, ότι
συμμετέχουν στην απεργία-αποχή.  Έτσι
διαπιστώνεται η αδυναμία πραγματοποίησης της Ειδικής Συνεδρίασης ελλείψει
απαρτίας λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών στην
νομίμως κηρυγμένη απεργία αποχή της ΟΛΜΕ από κάθε αξιολογική διαδικασία που
προβλέπεται στην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση
για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.)

Η δήλωση αυτή, όλων των παραπάνω θα γίνεται σε ειδικό έντυπο
που θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται συνημμένα), για να
γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει
τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά
κατοχυρωμένη ενέργεια και αρκεί να 
καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

·        
Οι
ΕΛΜΕ επικοινωνούν με τους Συλλόγους Διδασκόντων, οι οποίοι ενημερώνουν για τη
συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα
καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν
ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και
συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής
δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες
από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

·        
Με
βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων για να
υπάρχει απαρτία στο όργανο, πρέπει οι παρόντες να είναι περισσότεροι από τους
απόντες. Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή θεωρούνται απόντες,
με αποτέλεσμα στην έναρξη της συνεδρίασης να τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου
Διδασκόντων.

o  
Εάν δεν υπάρχει απαρτία (συμμετέχουν,
δηλαδή, οι περισσότεροι συνάδελφοι στην απεργία-αποχή),
η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και
δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.

o  
Αν ο Διευθυντής επιμείνει στην
καταγραφή πρακτικού στο βιβλίο πρακτικών,
παρά την έλλειψη απαρτίας, τότε οι συνάδελφοι υποβάλλουν εκ
νέου τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία- αποχή, ζητούν την καταχώρηση της και
αποχωρούν από την διαδικασία.

o  
Εάν υπάρχει απαρτία, οι συμμετέχοντες
στην απεργία-αποχή απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της δήλωσης, ως άποψή
τους, στο βιβλίο πρακτικών
,
ώστε να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και να μην
υποχρεωθούν στη συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία (συγκρότηση ομάδων
εργασίας, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής
Αξιολόγησης», κλπ.).

 Συνάδελφοι,

ο
αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης που
επιβάλλει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, άρχισε, κλιμακώνεται και θα είναι
νικηφόρος.

Το
Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα αποφασίζει όλες τις απαιτούμενες δράσεις, θα ενημερώνει άμεσα
τους εκπαιδευτικούς και θα τους δίνει, νομικά κατοχυρωμένες, κατευθύνσεις, ώστε
να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της Κυβέρνησης. Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα,
συλλογικά, μαζικά και μαχητικά. Συμμετέχουν όλες και όλοι στην απεργία-αποχή.

 

(ακολουθεί η ατομική – συλλογική δήλωση στην επόμενη από τις
υπογραφές σελίδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ –
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4692/2020

Με την
παρούσα δηλώνω/ουμε ότι απέχω/ουμε από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την
εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020 και της με
αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική
αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι
συμμετέχω/ουμε στην προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία-αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε.,
απέχοντας συναφώς και νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων
μου/μας που σχετίζονται με κάθε διαδικασία κατείνει στην υλοποίηση των ανωτέρω
νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων του ν.4692/2020 και της κατ’
εξουσιοδότηση τούτου εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης.

 

Απεργία – αποχή από την εξ αποστάσεως διδασκαλία στα υπό κατάληψη σχολεία

Θέμα: «Απεργία
– αποχή από την ε
ξ
αποστάσεως διδασκαλία στα υπό κατάληψη σχολεία»

  Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ηρακλείου καλεί τους εκπαιδευτικούς  να
αντισταθούν
στα αυταρχικά μέτρα της Υπουργού Παιδείας που αφορούν στην
Υπουργική Απόφαση για την υποχρεωτική Εφαρμογή της Εξ αποστάσεως
διδασκαλίας και στην εγκύκλιο υπ’ αρ.131451/ΓΔ4/30-9-2020 για
τη συγκρότηση προγράμματος διαδικτυακών μαθημάτων
 και
την απαγόρευση της συμμετοχής των μαθητών που συμμετέχουν στις
μαθητικές καταλήψεις.

Απευθύνεται, με
αίσθημα συλλογικής  ευθύνης, σε όλους τους συναδέλφους και τους καλεί να προασπιστούν τις θεμελιώδεις
συλλογικές, δημοκρατικές κατακτήσεις και αρχές της παιδαγωγικής δεοντολογίας.

Καλούμε τους συναδέλφους να μην γίνουν κατασταλτικοί μηχανισμοί
και να επικαλεστούν την απεργία – αποχή που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την εφαρμογή της
Υπουργικής Απόφασης
που οδηγεί
στην απαράδεκτη, από κάθε άποψη, καταστολή των κινητοποιήσεων των μαθητών, οι
οποίοι διεκδικούν την ασφαλή φοίτησή τους στις σχολικές μονάδες.

 

Σημειώνουμε, πως η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα
καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν
ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο 486/1995 και δικαστική
απόφαση 2395/2014 του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών), και συνιστά μορφή
συνδικαλιστικής πάλης.
Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα δεν επιφέρει περικοπή μισθού.

08-02-2021: Σχετικά με το “επιμορφωτικό σεμινάριο” του ΔΔΕ Α Αθήνας που αφορά την αξιολόγηση

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073

www.olme.gr

email: olme@otenet.gr                                  
            
          
Αθήνα, 08/02/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ» ΤΟΥ ΔΔΕ Α
ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Απαντώντας σε σχετικές
ερωτήσεις συναδέλφων Διευθυντών/ντριών  επισημαίνουμε τα εξής:


  1. Δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν
συνάδελφο/ισσα, πόσο μάλλον που αυτό πραγματοποιείται εκτός ωραρίου.

2. Στη βάση αυτή
υπάρχει η πλήρης δυνατότητα μη παρακολούθησης του.

3. Ο Κλάδος έχει
πάρει απόφαση για Απεργία Αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, γι’ αυτό
άμεσα θα σταλεί από την Ομοσπονδία Ενημερωτικό με συγκεκριμένα βήματα και
δράσεις.  

 

27-1-2021: Δυνατότητα μη κατάθεσης βαθμολογίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073

www.olme.gr

email: olme@otenet.gr
                                                        A
θήνα, 27/01/2021

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το
ζήτημα της βαθμολόγησης

 

 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αναγκάζεται να επανέλθει στο
ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητων/τριων, μετά από καταγγελίες συναδέλφων ότι
τους ασκούνται πιέσεις να καταθέσουν βαθμολογία για το Α τετράμηνο από
Διευθυντές σχολείων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό.

Τους εφιστούμε την προσοχή, καθώς η κείμενη
νομοθεσία προβλέπει ξεκάθαρα τη δυνατότητα μη κατάθεσης βαθμολογίας.
Συγκεκριμένα:

Για τα ΕΠΑΛ: « Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος
σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει, αναπληρώνεται από τον βαθμό του
μαθήματος του άλλου τετραμήνου
». (αρθ. 133, παρ.2 4610/19) 

            Για τα  Γυμνάσια«Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο
λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το
τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου».
(άρθρο 12 του Π.δ 126).

Για τα ΓΕΛ: “7. Αν από την
ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη
αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω
στην κατάσταση βαθμολογίας
.  (παρ.7 του
αρθ. 103, ν.4610/2019).
 

Τονίζουμε δε ότι
είναι αδιανόητο να «ακυρώνεται» όλη η παραπάνω νομοθεσία για τη δυνατότητα μη
κατάθεσης βαθμολογίας με εγκυκλίους (ως γνωστόν οι εγκύκλιοι δεν κατισχύουν των
νόμων και των προεδρικών διαταγμάτων), και δημιουργούν
παραπάνω σύγχυση στους συναδέλφους.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία πραγματοποιούνται εντός ωραρίου.
Είναι αδιανόητο σε μια περίοδο
που οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με επιπλέον φόρτο εργασίας και σηκώνουν όλο
το βάρος της τηλεκπαίδευσης να υποχρεώνονται σε συνεδριάσεις εκτός ωραρίου.

Το ΥΠΑΙΘ,
συνεχίζοντας το αφήγημα της κανονικότητας, με τις παλινωδίες και την ανεπάρκειά
του έχει προκαλέσει μία πρωτοφανή κατάσταση στα σχολεία, με τεράστιες
ψυχοπαιδαγωγικές και μορφωτικές συνέπειες στους μαθητές και απαράδεκτες
παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Εμμένει ακόμα και
στην καταχώριση των απουσιών όσων μαθητών αδυνατούσαν να συμμετάσχουν στην
τηλεκπαίδευση. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παιδείας να κρατήσει
μια υπεύθυνη στάση και να λάβει υπόψη τις δυσχέρειες της λειτουργίας της
τηλεκπαίδευσης και την αδυναμία των μαθητών μας να λάβουν μέρος στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση λόγω τεχνικών αλλά και ουσιαστικών προβλημάτων για τα
οποία φέρει το ίδιο ευθύνη.

 

Απαιτούμε:

 

·
Μείωση
της ύλης για όλες τις τάξεις και επανάληψη της εξ αποστάσεως διδαχθείσας ύλης,
με δια ζώσης διδασκαλία μόλις ανοίξουν τα σχολεία

·
Απόσυρση των αιφνιδιαστικών αλλαγών στο σύστημα
πρόσβασης στα ΑΕΙ

·
Μη
προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών που αδυνατούσαν να συμμετάσχουν στην
τηλεκπαίδευση λόγω έλλειψης υπολογιστή, αδυναμίας σύνδεσης ή άλλων τεχνικών
προβλημάτων

·
Ιεράρχηση
των σκοπών και των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη φετινή σχολική
χρονιά προκειμένου να αμβλυνθεί όσο είναι δυνατόν το μορφωτικό κόστος της
πανδημίας και να μη οξύνει ακόμα περισσότερο της ήδη υπάρχουσες
μορφωτικές/εκπαιδευτικές ανισότητες.